วารสารซายน์เทค มรภ. ภูเก็ต เป็นวารสารวิชาการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) นิพนธ์ปริทัศน์ (Review Article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ใน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่สองประจำเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม ดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบของวารสารฉบับพิมพ์ และวารสารออนไลน์ (researchscience.pkru.ac.th) บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกโดยส่งใบสมัครพร้อมค่าบำรุงปีละ 500 บาท ทางเช็ค ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่ายกองบรรณาธิการวารสารซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต หรือชำระด้วยตนเองที่ กองบรรณาธิการวารสารซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้ต้นฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างเสนอขอลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น รวมทั้งจะต้องผ่านการพิจารณา ให้ความเห็นและตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ของวารสารซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต จำนวน 3 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์

          ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การนำข้อความใดๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของต้นฉบับไปตีพิมพ์ใหม่ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของต้นฉบับและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก่อน ผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์