1.  ผศ.ดร.วิภาวรรณ   บัวทอง            มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2.  ผศ.ดร.สายธาร   ทองพร้อม          มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3.  ผศ.ดร.ชญานิศ   ลือวานิช             มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

4.  ศ.ดร.อรอนงค์   นิยวิกุล                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.  ศ.ดร.วิลาศ   วูวงศ์                         มหาวิทยาลัยเอเชียน

6.  รศ.ดร.สุรศักดิ์   วัฒเนกส์              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.  รศ.ดร.มนตรี   ดิศรไกรศรี            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8.  รศ.ดร.วรัญญู   ศรีเดช                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9.  รศ.ดร.อัมพรพรรณ   ธีรานุตร      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.  ดร.สุธิดา   รัตบุรี                         มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต