1.  ผศ.ดร.วิภาวรรณ   บัวทอง            มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2.  ผศ.ดร.สายธาร   ทองพร้อม          มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3.  ผศ.ดร.ชญานิศ   ลือวานิช             มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

4.  ศ.ดร.อรอนงค์   นัยวิกุล                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.  ศ.ดร.วิลาศ   วูวงศ์                         มหาวิทยาลัยเอเชียน

6.  รศ.ดร.สุรศักดิ์   วัฒเนสก์              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.  รศ.ดร.มนตรี   ดิศรไกรศรี            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8.  รศ.ดร.วรัญญู   ศรีเดช                   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9.  รศ.ดร.อัมพรพรรณ   ธีรานุตร      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.  ดร.สุธิดา   รัตนบุรี                      มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต