วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ส่งต้นฉบับ (manuscript) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต ได้ทางระบบ ThaiJO
ดาวน์โหลดระเบียบการเตรียมต้นฉบับวารสารซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต