วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) นิพนธ์ปริทัศน์ (review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (book review) ใน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) ดำเนินการเผยแพร่ในรูปแบบของเล่มวารสาร และวารสารออนไลน์ (researchscience.pkru.ac.th) ทั้งนี้ต้นฉบับที่เสนอขอลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างเสนอขอลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น รวมทั้งจะต้องผ่านการพิจารณา ให้ความเห็นและตรวจแก้ไขทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) ของวารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต จำนวน 3 ท่าน ก่อนลงตีพิมพ์ 

          บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกโดยส่งใบสมัครพร้อมค่าบำรุงปีละ 500 บาท ทางเช็ค ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ สั่งจ่ายกองบรรณาธิการวารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต หรือชำระด้วยตนเองที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การนำข้อความใดๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของต้นฉบับไปตีพิมพ์ใหม่ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของต้นฉบับและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก่อน ผลการวิจัยและความคิดเห็นที่ปรากฏในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์

          PKRU SciTech Journal aims to publish original articles, review article, and book review. The journal focuses on the fields include Natural Science, Health Science, Food Science, Argricultures, and Applied Science. We publish 2 issues a year (issue 1 January - June & issue 2 July - December) in both printed journal and online publication in this website. Manuscripts submitted must have not been published elsewhere, as well as not in the consideration by other journals. Moreover, the manuscripts will be peer reviewed by at least 3 reviewers before publishing.

          Registration fee for the printed journal is 500 THB. The payment is via Faculty of Science and Technology, PKRU. The published articles are copyright of PKRU, and all duplications must be permitted by PKRU. Contents in each article are resposibility of the author(s).

 

หมายเหตุ (Remark)

การส่งต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องส่งผ่านระบบ Thaijo (Thai Journals Online) >> https://www.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/index

Manuscripts must be submitted via >> https://www.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/index