มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดร่วมกัน ที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้เหล่านี้ในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงเห็นสมควรจัดทำวารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

       Phuket Rajabhat University (PKRU) realizes the importance of scientific research and creative works. Thus, we have supported our staff to produce contributions in term of scientific research, creative works, and innovations. In addition, we have promoted novelties on the basis of research outputs in order to be widely recognized by the public, as well as the scientific community. Accordingly, Faculty of Science and Technology, PKRU, created "PKRU SciTech Journal" to aim at providing an avenue for everyone who would like to contribute their scientific findings.

 

หมายเหตุ (Remark)

การส่งต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ ต้องส่งผ่านระบบ Thaijo (Thai Journals Online) >> https://www.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/index

Manuscripts must be submitted via >> https://www.tci-thaijo.org/index.php/pkruscitech/index