กองบรรณาธิการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ  บัวทอง              มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวารณา อัจฉริยบุตร                มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศ  ลือวานิช               มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

4. ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  นัยวิกุล                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ  วูวงศ์                                 มหาวิทยาลัยเอเชียน

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วัฒเนสก์                  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล                มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

8. รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู  ศรีเดช                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9. รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพรพรรณ  ธีรานุตร           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10. ดร.สุธิดา  รัตนบุรี                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

                              คณะกรรมการดำเนินการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวารณา อัจฉริยบุตร

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา วงศ์ธนะบูรณ์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศ ลือวานิช 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายธาร ทองพร้อม

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประไพพิมพ์ สุรเชษฐคมสัน 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพงศ์ เมฆสุวรรณ 

7. ดร.อรุณศรี ว่องปฏิการ

8. ดร.ลลิตา แก่นหิน 

9. ดร.สุธิดา รัตนบุรี

10. อ.ฤธรรมรง ปลัดสงคราม 

11. อ.ชุติมา ช้างพุ่ม 

12. อ.กนกวรรณ แก้วอุไทย

13. อ.ชุติมา ช้างพุ่ม 

14. อ.อานีซะห์ ดือรานิง 

15. อ.กนกวรรณ แก้วอุไทย

16. อ.พฤทธิพงศ์ พุฒขาว

17. นางวรรณดี สวัสดิรักษ์

18. นางสาวจิราวรรณ เล่นทัศน์

19. นางอ้อยทิพย์ ไชยทอง

20. นางศรีประไพ จันทร์อินทร์

21. นางสาวธิราธร เกตุสัตบรรณ

22. นางสาวธิดาวรรณ ปานแก้ว

23. นางนารีรัตน์ บรรจงการ

24. นายสิริพงษ์ มุกดา