ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 •  ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน
 •  ไฟล์ที่ส่งต้องถูกพิมพ์ด้วยรูปแบบ Microsoft Word (.doc, .docx)
 •  ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาต้องไม่อยู่ระหว่างเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
 •  เนื้อหาในต้นฉบับควรเกิดจากการสังเคราะห์ความคิดขึ้นโดยผู้เขียนเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น หรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม
 •  ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบของวารสารวิชาการ ซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต ในคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเมนู "ดาวน์โหลด")
 •  บทความประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้


  - ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทย
  - ชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ ควรสอดคล้องกับชื่อเรื่องภาษาไทย 
  - ชื่อผู้เขียนทุกคนเป็นภาษาไทย 
  - ระบุชื่อหน่วยงานหรือสังกัดของผู้เขียน
  - บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรเขียนไม่เกิน 250 คำ 
  - คำสำคัญ
  - 1.บทนำ ประกอบด้วยที่มาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  - 2.วัตถุประสงค์ ชี้แจงจุดมุ่งหมายของงานวิจัย
  - 3.วิธีดำเนินการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัยควรกล่าวถึงลำดับขั้นตอนและวิธีที่ใช้ศึกษาในงานวิจัย
  - 4.ผลการวิจัย ควรนำเสนอสิ่งที่ได้จากการศึกษา ในรูปแบบตาราง กราฟ หรือแผนภาพ 
  - 5.อภิปรายผลการวิจัย ควรอธิบายผลการวิจัยว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่
  - 6.สรุปผลการวิจัย ควรให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และระเบียบวิธีการวิจัย
  - 7.กิตติกรรมประกาศ ควรกล่าวถึงแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยอย่างกระชับ
  - 8.เอกสารอ้างอิง เขียนในรูปแบบ APA (ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงอยู่ในแบบฟอร์มการเขียนบทความ ในเมนู "ดาวน์โหลด"

วารสารขอความร่วมมือในการเตรียมต้นฉบับ ดังนี้


  • การตั้งค่าหน้ากระดาษของบทความต้นฉบับ ใช้ขนาด A 4 โดย และระยะห่างของขอบกระดาษด้านบนและด้านซ้าย 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและด้านขวา 2.5 เซนติเมตร

  • ท้ายกระดาษ ประกอบด้วย เลขหน้า ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านขวาล่าง

  • ชื่อเรื่องภาษาไทย ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด

  • ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด

  • ชื่อผู้เขียน ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ ใต้ชื่อเรื่อง ให้ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) กำหนดเป็นตัวยก กำกับท้ายนามสกุล ของผู้ประสานงานหลัก

  • หน่วยงานหรือสังกัดที่ทำวิจัย ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ตำแหน่ง กึ่งกลางหน้ากระดาษใต้ชื่อผู้เขียน ให้ใส่ตัวเลขยก (1) กำกับท้ายนามสกุล และ ด้านหน้าหน่วยงานหรือสังกัด

  • เชิงอรรถ กำหนดเชิงอรรถในหน้าแรกของบทความ ให้ใส่เครื่องหมายดอกจันตามด้วย
   ข้อความ “ผู้ประสานงานหลัก (Corresponding Author)” ภาษาไทยใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 10 ชนิดตัวหนา

  • หัวข้อบทคัดย่อภาษาไทย ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน เนื้อหา เนื้อหาบทคัดย่อไทย ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน

  • หัวข้อบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้ายใต้ที่อยู่/หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน เนื้อหาบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ บรรทัดแรกเว้น 1 Tab จากขอบกระดาษด้านซ้าย และพิมพ์ให้ชิดขอบทั้งสองด้าน

  • หัวข้อคำสำคัญภาษาไทย และ Keyword ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ใต้บทคัดย่อภาษาไทย ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ไม่เกิน 4 คำ เว้นระหว่างคำด้วยการเคาะ 1 ครั้ง

  • หัวข้อคำสำคัญภาษาอังกฤษ (Keyword) ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ใต้บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา ไม่เกิน 4 คำ เว้นระหว่างคำด้วย Comma “,”

  • หัวข้อเรื่องภาษาไทย ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ตำแหน่งชิดขอบกระดาษด้านซ้าย

  • หัวข้อย่อยภาษาไทย ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ชนิดตัวหนา ระบุ
   หมายเลขหน้าหัวข้อย่อยโดยเรียงตามลำดับหมายเลขตำแหน่ง ให้ Tab 0.75 เซนติเมตรจากอักษรตัวแรกของหัวข้อเรื่อง

  • เนื้อหาภาษาไทย ใช้รูปแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14 ชนิดตัวธรรมดา จัดพิมพ์เป็น 2 คอลัมน์ พิมพ์ชิดขอบกระดาษทั้งสองด้าน

  • จำนวนหน้า บทความต้นฉบับมีความยาวอยู่ระหว่าง 7 – 10 หน้า รวมตาราง เอกสารอ้างอิงและรูปภาพ

  • การอ้างอิง (References) ชิดขอบซ้าย เนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ TH SarabunPSK ขนาด 14 pt ชนิดตัวธรรมดา ตำแหน่งชื่อผู้เขียนชิดขอบซ้ายหากยาวเกิน 1 บรรทัด ให้ตัวอักษรในบรรทัดถัดไปตรงกับตัวอักษรแรกของชื่อในบรรทัดแรก การอ้างอิงเอกสารให้เขียนตามแบบ APA (American Psychological Association)

                     ชื่อและอีเมลผู้แต่งที่กรอกในเวปไซต์วารสารนี้จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่

                     แก่บุคคลอื่น