1 2

 

          วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในลักษณะบทความวิจัย (research article) บทความปริทัศน์ (review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (book review) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วารสารฯ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่บทความ จำนวน 2 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม ซึ่งจะตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งเป็นรูปเล่มและฉบับออนไลน์  กระบวนการประเมินบทความต้นฉบับ (manuscript) เป็นแบบไม่เปิดเผยชื่อและหน่วยงานต้นสังกัดของทั้งผู้วิจัยและผู้ประเมินบทความ (double-blind)
          PKRU SciTech Journal aims to publish original articles, review article, and book review. The journal focuses on the fields include Natural Science,Health Science, Food Science, Argricultures, and Applied Science. We publish 2 issues a year (issue 1 January - June & issue 2 July - December) in both printed journal and online. Processes of manuscript evaluation are double-blind.